دوشنبه, 21 اسفند 1396 12:24

بتن ریزی دیوار شمالی و شرقی و RC طبقه منفی 2 بین قطعات 1 و 2

بتن ریزی دیوار شمالی و شرقی و RC طبقه منفی 2 بین قطعات 1 و 2