شنبه, 19 اسفند 1396 16:20

بتن ریزی دیوار شرقی طبقه منفی 5 بین قطعات 2 و 3

 

بتن ریزی دیوار شرقی طبقه منفی 5 بین قطعات 2 و 3