چهارشنبه, 20 دی 1396 16:30

بتن ریزی سقف طبقه منفی 4 پارت شمالی بین قطعات T2 و T3