دوشنبه, 18 دی 1396 16:35

بتن ریزی سقف شمالی طبقه منفی 5 بین قطعات T1 و T2