پنج شنبه, 20 مهر 1396 08:49

بتن ریزی بین قطعات 2 و 3 سقف طبقه 4- به مساحت تقریبی 900 متر