دوشنبه, 27 فروردين 1397 08:58

رسیدگی فنی و صورت وضعیت ها در سالی که گذشت ...

مهندس امین ایرانیان مدیر دفتر رسیدگی فنی و صورت وضعیت های اتحادیه رسا گزارش آماری کارکرد دفتر رسیدگی فنی و صورت وضعیت ها در سال 1396 را به روابط عمومی رسا به شرح ذیل ارائه نمود:

در سال گذشته در مجموع به میزان 355 سند در روزهای کاری پروژه در مورد پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد با اتحادیه تهیه، تنظیم و بررسی نهائی و ارسال شده است.

از این تعداد 80 سند به میزان 23% مربوط به اسناد تنظیم صورتجلسات احجام، 149 سند به میزان 42% مربوط به اسناد تنظیم صورت وضعیت های موقت، 76 سند به میزان 21% مربوط به اسناد ملزم پیمان شامل لایحه تاخیرات، آزاد سازی حسن انجام کار و تضامین، 50 سند به میزان 14% مربوط به اسناد تنظیم صورت وضعیت قطعی پیمانکاران و مشاوران بوده است.

با توجه به آمار مذکور در سال 1396 به میزان 28 فعالیت جدید پیمانکاری و مشاوری در سیستم اتحادیه آغاز بکار نموده و از فعالیت های قبلی 50 عدد فعالیت بصورت قطعی به اتمام رسانیده شده است.

مبالغ اصلاحات صورت گرفته در مورد درخواست های ریالی و مکتوب پیمانکاران با توجه به متنوع و پراکنده بودن آن ها ذکر نشده و پس از اصلاحات نهائی و بر اساس درخواست نحوه محاسبات از طرف این واحد بالغ بر 600 میلیون تومان برآورد شده است که در جهت منافع اتحادیه لحاظ شده است.