دوشنبه, 27 فروردين 1397 08:44

نظارت و اجرای بین قطعات در سالی که گذشت ...

روابط عمومی رسا با مهندس عبادالله حیدری سرپرست اجرایی بین تمامی برج ها و قطعات پروژه آرتمیس، از میزان پیشرفت و عملیات اجرایی حیطه فعالیتی اش در سالی که گذشت مصاحبه ای به عمل آورد.

 

ایشان گفت: در سال 96 حدود 8 هزار متر مکعب بتن ریزی سقف و دیوارو ستون. حدود 6 هزار متر مکعب بتن ریزی فونداسیون و حدود 830 تن آرماتوربندی بین قطعات بوده که این موارد ساعت ها و حتی تا پاسی از شب انجام می گرفته است.

او در ادامه جزییات این موارد را به شرح ذیل پرداخت:

 

- بین قطعات 1 و 2 :

 

طبقات منفی 7 ، منفی 6 ، منفی 5 و منفی 4 به طور 100 درصد کامل شده

 

1) قالب بندی اعم از دیوار سقف و ستون 13199 متر مربع

2) آرماتوربندی شامل دیوار ستون و سقف 395500 کیلوگرم

3) بتن ریزی شامل دیوار سقف و ستون 3900 متر مکعب

(موارد 1 و 2 و 3 درصد پیشرفت 63 درصد از کل میباشد).

 

فونداسیون: بتن ریزی 2800 متر مکعب

آرماتوربندی 211500 کیلوگرم

خاکریزی و بلوکاژ حدود تقریبی 3000 متر مکعب

کابل پیش تنیده 39500 کیلوگرم (7200 متر سقف)

 

- بین قطعات 2 و 3 :

 

پارت شمالی طبقات منفی 7 ، منفی 6 ، منفی 5 ، منفی 4 و منفی 3 کامل شده و منفی 2 در حال اجرا میباشد.

پارت جنوبی طبقات منفی 7 و منفی 6 کامل شده و منفی 5 در حال اجرا می باشد.

 

1) قالب بندی اعم از دیوار ستون و سقف 12277 متر مربع

2) آرماتوربندی شامل دیوار سقف و ستون 435000 کیلوگرم

3) بتن ریزی شامل سقف و ستون و دیوار 3656 مترمکعب

(درصد پیشرفت60 درصد)

 

بتن ریزی فونداسیون 2965 متر مکعب

آرماتوربندی فونداسیون 216700 کیلوگرم

اجرای کابل پیش تنیده 37000 کیلوگرم (6700 متر مربع سقف)

خاکریزی و بلوکاژ حدود تقریبی 2400 متر مکعب